ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΔΩΜΑΤΙΑ ή ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31-12-2018 ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 2840Β/2014

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4756

Αριθμ. 23724 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ-
ΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ)
(Β' 2840).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014
απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατη-
γορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι-
πλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)(Β' 2840),
όπως ισχύει, ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα
ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής
που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή
και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με
λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014. Αναπτύσσονται σε
συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων ή και διαμερισμάτων,
λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό υπνοδωματί-
ων και των καθιστικών εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται
κλίνες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 3».

2. Η παρ. 4.3. του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως: «4.3. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας
(ΕΣΛ) επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί με βάση
το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
σύστημα κατάταξης παρατείνεται αυτοδίκαια έως την
31-12-2018». Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ΕΕΔΔ
κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

Η Yπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ